Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zgłoszonymi przez Prezesa Stowarzyszenia “Nasz Otwock” Michała Witkowskiego w ramach Otwockiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Na projekty można głosować od 25 września do 16 października 2017 r. Karty do głosowania będą udostępniane na terenie całego Otwocka. Można również głosować za pośrednictwem strony internetowej www.otwock.pl.

Po zaakceptowaniu projektów przez komisję opiniującą, udostępnimy szczegółowe informacje dotyczące możliwości głosowania.

Tytuł projektu:
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Lokalizacja:
Teren po Zieleni Miejskiej, działka nr 18 obr.139, pow. ok. 3000 m2

Opis projektu:
Wybudowanie miasteczka ruchu drogowego podobnego do powstałego w Józefowie przy ul. Wawerskiej. Całość, łącznie z ogrodzeniem zajmie ok. 3 000 m2. Zakres prac: tablica bezpiecznikowa główna, tablica sterownicza sygnalizacji świetlnej, instalacja oświetlenia terenu, instalacja ochrony od porażeń, wykonanie jezdni asfaltowych dla ruchu ogólnego, wyróżnienie czerwonym kolorem ciąg dwukierunkowy ścieżki rowerowej, zakończony placem treningowym, znaki drogowe, oznakowanie poziome jedni i chodników, chodniki dla pieszych, plac z huśtawką, pod która zaplanowano wylewkę nawierzchni bezpiecznej EPDM, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, huśtawka, barierki zabezpieczające, słupki blokujące oraz ogrodzenie. Na podstawie dokumentacji udostępnionej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Józefów, rozmową z pracownikiem referatu gospodarki komunalnej, rozmową z firmą Dromo Sp. J. Pragacz, Pacholczyk, (wykonawcą) oraz biurem projektowym Maki Studio Michał Kaczmarczyk ustalono, że: koszt całej inwestycji wyniósł 600 709, 37 zł brutto, co zwierało min. nasadzenia zieleni – 123 000 zł, plac zabaw – 13 500 zł oraz mała architektura – 20 000 zł. Z uwagi na próg kwotowy 500 000 zł, mój projekt przewiduje rezygnację z nasadzeń zieleni.
Zasady ogólnodostępności:
Miasteczko Ruchu Drogowego będzie czynne w godzinach: a) planowe zajęcia dla grup zorganizowanych.: poniedziałek – piątek godz. 800 – 14 00 b) dla wszystkich chętnych: W okresie letnim: poniedziałek – niedziela godz. 8 00 – 22 00 Okres zimowy : poniedziałek – niedziela godz. 10.00 – 18.00. a) Korzystanie z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.). Korzystanie z Miasteczka dozwolone jest dla użytkowników, którzy samodzielnie poruszają się rowerem bez pomocniczych kółek bocznych b) Korzystanie z urządzeń dozwolone jest dla dzieci powyżej 5 lat. c) Dzieci w wielu od 5-10 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców bądź opiekunów. d) Korzystanie z Miasteczko Ruchu Drogowego dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po zakończeniu zajęć zorganizowanych.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego. Kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, Stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania szkolenia i egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu, rekreacji i sportu. Wydaje się iż planowana inwestycja oraz jej charakter doskonale znajdzie się w planowanym miejscu tj. obok Parku Miejskiego, SkateParku, toru rowerowego, największej Szkoły Podstawowej w Otwocku oraz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Szacunkowy koszt:
492 710 zł

Tytuł projektu:
OTWOCKA KARTA SENIORA

Lokalizacja:
Gmina i Miasto Otwock

Zasady Ogólnodostępności:
Program Otwocka Karta Seniora skierowany jest do mieszkańców gminy Miasta Otwock, którzy ukończyli 60 rok życia. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia otwockich Seniorów.

Opis projektu:
Program Otwocka Karta Seniora skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie gminy Miasta Otwock. Program będzie realizowany w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, oraz w zakresie dostępności poziomu usług socjalnych. Program Otwocka Karta Seniora ma na celu: wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej oraz integracji środowisk senioralnych gminy Miasta Otwock; zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług; umożliwienie seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego; poprawę jakości życia osób starszych; promowanie dobrych inicjatyw i praktyk na rzecz seniorów. Potwierdzeniem prawa do korzystania z Programu będzie posiadanie imiennej „Otwockiej Karty Seniora”, której wzór zostanie określonych uchwałą Rady Miasta Otwocka, po uprzednim sporządzeniu projektu graficznego. Otwocką Kartę Seniora może otrzymać każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Programie, która ukończy 60 rok życia. Otwocka Karta Seniora będzie wydawana bezpłatnie na czas nieokreślony przez Urząd Miasta Otwocka. Otwocka Karta Seniora będzie zawierała: imię, nazwisko, datę urodzenia i numer. Jej ważność potwierdza dokument tożsamości. Uzyskanie Otwockiej Karty Seniora będzie odbywać się na wniosek osoby, która ukończyła 60 rok życia, złożony w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Otwocka. Wzór wniosku zostanie określony w Uchwale Rady Miasta wspólnie z założeniami Programu Otwocka Karta Seniora. Wniosek o wydanie Otwockiej Karty Seniora rozpatrzony będzie niezwłocznie. W przypadku utraty(zniszczenia) karty wnioskodawca będzie zobligowany niezwłocznie poinformować o tym fakcie emitenta i można wstąpić o wydanie wtórnika karty (odpłatnie 3 zł) Program jest realizowany na zasadzie zapewnienia osobom wymienionym zniżek i preferencji. Program będzie realizowany w szczególności przez: samorządowe instytucje kultury, jednostki prowadzące działalność z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji niepowiązane z samorządem, wyrażające chęć włączenia się do Programu, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i Miasta Otwock, wyrażających chęć włączenia się do Programu. Każda firma działająca na terenie gminy Miasta Otwock, może przystąpić do Programu poprzez wypełnienie „Wniosku w sprawie przystąpienia do Programu Otwocka Karta Seniora”, który zostanie określony wspomnianą wyżej Uchwałą Rady Miasta Otwocka. Uczestnik programu otrzyma tytuł Partnera Programu „Otwocka Karta Seniora „oraz możliwość wykorzystania oznakowania programu we własnych materiałach reklamowych i na stronach internetowych. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna miasta lub inna instytucja i firma, która włączy się do współpracy w ramach Programu – poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji na rzecz osób legitymujących się Otwocką Kartą Seniora. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa. Partner może wystąpić z Programu na podstawie złożonego oświadczenia. Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia. Aktualizowana lista Partnerów biorących udział w Programie, dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce mieszkańcy, Otwocka Karta Seniora. Potwierdzeniem faktu przyznania w Programie ulg dla osób uprawnionych wskazanych będzie naklejka informująca o honorowaniu Otwockiej Karty Seniora, umieszczona w witrynach i obiektach instytucji oraz firm, które przystąpiły do Programu. Naklejka będzie wydawana bezpłatnie przez Urząd Miasta Otwocka. Wzór naklejki stanowić będzie załącznik do Uchwały Rady Miasta. Projekt graficzny zostanie opracowany przez Urząd Miasta Otwocka.

Uzasadnienie realizacji projektu:
W gminie Miasta Otwock mamy obecnie ponad 11 tysięcy osób w wieku powyżej 60. roku życia. Jak więc widać, grupa docelowa, do której skierowany jest program Otwocka Karty Seniora, jest dość znaczna. Program zakłada włączenie miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów. Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każda osoba mieszkająca na terenie gminy Miasta Otwock, która ukończyła 60 lat, może w prosty sposób przystąpić do programu poprzez złożenie wypełnionego wniosku. Udział seniorów, w programie jest bezpłatny. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia otwockich seniorów. Program Otwocka Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Program Otwocka Karta Seniora wspomoże znacząco środowisko seniorów w naszym mieście. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju dóbr i usług, ale też będzie wspomagał samorozwój seniorów, aktywizował ich i zachęcał do działania. Uzyskanie przez podmiot statusu przyjaznego seniorom może być wykorzystywane do tworzenia wizerunku firmy jako podmiotu dbającego o satysfakcję klientów (tu osób starszych), co może dodatnio wpłynąć na wyniki sprzedaży. Nadmieniam, iż aktualnie w wielu gminach i miasta na terenie kraju realizowane są analogiczne programy, które cieszą się dużym zainteresowaniem i powodzeniem zarówno, ze strony seniorów jak i partnerów.

Szacunkowy koszt:
Należy uwzględnić poszczególne składowe/pozycje kosztorysowe zadania – np. koszty sporządzenia projektu, materiały, robocizna, zakup sprzętu, itp.

Lp. Składowa zadania Koszt
1. Projekt graficzny Otwockiej Karty Seniora
2. Projekt graficzny naklejki dla partnerów Otwockiej Karty Seniora
3. Projekt Uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przyjęcia programu Otwocka Karta Seniora, opracowanie programu, wspomnianych wniosków, umów partnerskich etc. zakładki na stronie www.otwock.pl – pracownik UM Otwock W ramach zakresu obowiązków
4. Wyprodukowanie karty 3 zł. ( przy założeniu, że w 2018 roku połowa uprawnionych otrzyma Otwocką Kartę Seniora)
5. Wyprodukowanie naklejki 1 zł. (100 sztuk)
6. Promocja Programu (lokalne media)
7. Materiały promocyjne (plakaty 500 sztuk, ulotki 1000 sztuk) wraz z dystrybucją.
8. Koszty koordynatora i obsługi prawno-księgowej realizowanego zadania

SUMA 27 150 zł

Tytuł projektu:
MONITORING MIEJSKI UL. DANUTY i UL. LECHA NA OSIEDLU ŁUGI

Lokalizacja:
Lokalizacja jednej kamery na ulicy Lecha na odcinku pomiędzy budynkami Urzędu Pocztowego i Apteki, druga kamera – na ulicy Danuty na odcinku pomiędzy blokiem nr 16, a Kościołem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na osiedlu Ługi. Możliwość zainstalowania kamer na osobno stojących słupach obok latarni, lub na latarniach.

Zasady ogólnodostępności:
Monitoring miejski całodobowy, służący wszystkim mieszkańcom Otwocka, którzy znajdą się w jego zasięgu.

Opis projektu:
Dwa stanowiska kamerowe zgodne z istniejącymi już w Otwocku stanowiskami monitoringu miejskiego (kamera obrotowa, słup, urządzenia zasilania awaryjnego, urządzenia komunikacyjne – dane przesyłane drogą radiową). Alternatywnie możliwość zainstalowania kamery wraz z pozostałymi urządzeniami na latarniach w podanej lokalizacji stanowiących własność miasta Otwocka. Włączenie kamer do systemu monitoringu miejskiego Otwocka.

Uzasadnienie realizacji projektu:
Pilną potrzebę realizacji przedsięwzięcia uzasadnia położenie osiedla Ługi na granicy Otwocka i Karczewa, oddalonego od centrum i pozostałej zabudowy zwartej, położonego pośród łąk i lasów, stanowiących miejsce spotkań osób spożywających alkohol i zażywających środków odurzających. Osiedle składa się z budynków wielorodzinnych z przewagą ludności napływowej. Na osiedlu po obydwu stronach granicy miast, na przestrzeni ostatnich lat zanotowano znaczną ilość wybryków chuligańskich, podpaleń i dewastacji i kradzieży samochodów, okradania piwnic (z podpaleniami włącznie) i mieszkań.

Szacunkowy koszt:
Wycena według informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, służącej jako pomoc przy wycenie zadań z budżetu obywatelskiego na rok 2017.
80 000 zł

Tytuł projektu:
PLAC ZABAW NA OSIEDLU ŁUGI

Lokalizacja:
Działka nr 36/30 obręb 31 – przy kompleksie boisk sportowych na osiedlu Ługi. Powierzchnia ok. 320 m2
Zasady ogólnodostępności:
Dzieci, młodzież i dorośli. Mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu 24 h na dobę 365 dni w roku.

Opis projektu:
Projekt przewiduje wybudowanie placu zabaw na osiedlu Ługi przy kompleksie boisk sportowych. Należy zwrócić uwagę, iż skazany teren charakteryzuje się dużą ilością bloków mieszkalnych przy których brakuje płacy zabaw dla dzieci. Zadanie obejmuje dostawę 12 sztuk urządzeń zabawowych placu zabaw, wykonanie 4 sztuk elementów gier planszowych na nawierzchni poliuretanowej EPDM, dostawę i montaż 4 ławek parkowych, 2 koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej, wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw wraz z furtką, wyrównanie i uporządkowanie terenu, prace projektowe oraz uzgodnienia w niezbędnym zakresie.

Uzasadnienie realizacji projektu:
Place zabaw są świetnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Sprawiają dzieciom wiele radości oraz zachęcają do aktywności fizycznej. Uczą najmłodszych współpracy, współzawodnictwa oraz kreatywności. Uczą kontrolować własne ciało, ćwiczyć równowagę i koordynację. Zabawa na placu zabaw uczy jak uczy jak funkcjonować w grupie rówieśników a także nawiązywać nowe relacje. Planowany kompleks boisk sportowych jest przeznaczony jedynie dla młodzieży oraz osób dorosłych. Zasadnym i naturalnym będzie przygotować w tym miejscu również ofertę na spędzanie wolnego czasu dla najmłodszych.

Szacunkowy koszt:
Lp. Składowa zadania Koszt
1 Zestaw zabawowy Julek
Tunel integracyjny
Mostek Łańcuchowy
Dwa wielofunkcyjne urządzenia zabawowe
Bujak na sprężynie
Huśtawka bocianie gniazdo
Domek ze zjeżdżalnią
Huśtawka podwójna, siedzenia z zabezpieczeniami
Domek z piaskownicą
Drabinka z siatką wspinaczkową oraz belka balansująca
Tablica informacyjna
Elementy gier planszowych stanowiące część (20%) nawierzchni poliuretanowej EPDM (grubość 50 mm) 300 m2

Dostawa i montaż kompletnego systemu ogrodzenia placu zabaw (wys. 1,2m) wraz z furtką
Dostawa i montaż ławek z oparciem (4 sztuki)
Dostawa i montaż koszy na śmieci (2 sztuki)
Dokumentacja projektowa

SUMA 240 100 zł.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2017 Stowarzyszenie Nasz Otwock. Wszelkie prawa zastrzeżone.