O Stowarzyszeniu

W dniu 14.06.2017 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Nasz Otwock”. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez Starostę Otwockiego pod poz. 56. Teren działania Stowarzyszenia jest miasto Otwock.
Stowarzyszenie powstało jako kontynuacja i rozszerzenie działalności społecznej jego Prezesa – Michała Witkowskiego. Od dwóch lat działalność ta prowadzona była jako cykl prelekcji dla mieszkańców Otwocka dotyczących kwestii bezpieczeństwa w tym ochronie starszych osób przed oszustwami oraz dzieci i młodzieży przed środkami uzależniającymi. Nie mniej ważnym aspektem działalności było krzewienie idei sportu bez dopingu wśród małych i dużych miłośników sprawności fizycznej w Otwocku.
W związku z coraz większym zaangażowaniem społecznym mieszkańców Otwocka , świadomości swoich praw, obowiązków, chęci rozwoju własnego, naszego miasta a także zwykłej ludzkiej samopomocy, podjęta została decyzja o powstaniu Stowarzyszenia „Nasz Otwock”.

Za cel swojej działalności, Stowarzyszenie przyjęło w szczególności:
reprezentowanie interesów mieszkańców Otwocka wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządowej oraz innych podmiotów lub organizacji;
współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Otwocka;
wspierania rozwoju edukacji, bazy naukowej i technicznej służącej mieszkańcom Otwocka;
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych;
propagowania idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości.
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Otwocka
działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin;
propagowanie idei wolontariatu, działalności charytatywnej;
promowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
ochronę i promocję zdrowia;
podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej;
działania proekologiczne oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz kształtowania właściwego stosunku do zwierząt
integracja mieszkańców Otwocka;

© 2017 Stowarzyszenie Nasz Otwock. Wszelkie prawa zastrzeżone.